Algemene Informatie

  • checked Ondernemingsnr: BE0427.621.332
  • checked Omzet: €2.500.000 - €5.000.000
  • checked Personeel: 20-49
  • checked Oprichtdatum: 01-01-1954
  • icon-cross Update uw gegevens
  • Indien de informatie op deze bedrijfsfiche niet correct zou zijn, kan u gebruik maken van ons webformulier om GRATIS uw gegevens aan te passen.

DRUKKERIJ oranje WIELSBEKE
DRUKKERIJ oranje WIELSBEKE
DRUKKERIJ oranje WIELSBEKE
DRUKKERIJ oranje WIELSBEKE
DRUKKERIJ oranje WIELSBEKE
DRUKKERIJ oranje WIELSBEKE

Er­va­ren druk­ke­rij

Al meer dan 50 jaar re­a­li­seert Druk­ke­rij Oran­je het meest uit­een­lo­pen­de full co­lour druk­werk, zo­wel voor par­ti­cu­lie­ren als voor be­drij­ven. U kunt ver­trou­wen op on­ze know­how en er­va­ring voor het ont­wer­pen en druk­ken van uw tijd­schrif­ten, boe­ken, bro­chu­res en ge­le­gen­heids­druk­werk. En dat al­les te­gen con­cur­re­ren­de prij­zen!

Ser­vi­ce­ge­rich­te druk­ke­rij

Het re­sul­taat en het ef­fect van uw druk­werk wordt be­paald door de ideeën, cre­a­ti­vi­teit en tech­ni­sche uit­rus­ting van uw druk­ke­rij.

Druk­ke­rij Oran­je biedt u:

  • een uit­ge­breid, hoog­tech­no­lo­gisch ma­chi­ne­park,
  • een goe­de wis­sel­wer­king tus­sen u en de druk­ker,
  • be­ge­lei­ding door pro­fes­si­o­ne­le gra­fi­ci die met u mee­den­ken, van idee tot uit­wer­king. Zij kie­zen in sa­men­spraak met u een co­he­ren­te stijl voor al uw lo­go´s, bro­chu­res, uit­no­di­gin­gen, ver­pak­kin­gen, pan­car­tes,…
  • een to­taal­aan­pak: ver­ta­lin­gen, fo­to­gra­fie, ver­zen­ding,…

Contacteer  Drukkerij Oranje

Drukkerij Oranje  Contactpersonen

Functie: Naam Taal:
General Manager Dhr. Dirk Desmyter (NL)
Marketing Dhr. Bart Desmyter (NL)
Marketing Manager Dhr. Dirk Desmyter (NL)